top of page

Tietosuoja-asiat

Henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, aiempi osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, asiointikieli, aineistokieli, tunnistamisasiakirjan tai oleskeluluvan tiedot, holhous- tai edunvalvontatieto, sukupuoli, ammatti, työssä käynti, työsuhteen kesto ja laatu, talouden muoto, luotto- ja maksukäyttäytymistiedot, asumistukitiedot, nykyistä asuntoa koskevat tiedot, siviilisääty, viranomaisten määräämät tietojen luovutuskiellot, täytetyn lomakkeen tiedot, vuokrasopimustiedot, kauppakirjan tiedot, muiden maksujen tai kauppahinnan maksutiedot, segmentointitietoja, mahdolliset muut kontaktitiedot, asiakkaan lähettämät muut tiedot sekä tiedot mahdollisista suostumuksistasi ja niiden peruuttamisista sekä rekisteröitynä esittämäsi pyynnöt ja tietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustamista koskeva tieto. Voimme mahdollisesti tallentaa myös asiakaspoistuman ennustamiseen liittyviä huomioita.

EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla rekisteröidylle erityisiä eli korkean riskin tietoja ovat etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettiset tai biometriset tiedot, terveyttä koskevat tiedot, seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot sekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot.

Pyrimme välttämään korkean riskin tietojen tallentamista ja käsittelyä, mutta jos olet itse oma-aloitteisesti ilmoittanut tällaisia tietoja esimerkiksi asukasvalintaa varten tai saamme tietoja asiaasi hoitavalta viranomaiselta, voimme tällaisia tietoja tallentaa ja käsitellä noudattaen korostettua luottamuksellisuutta. Voimme saada erityisiä henkilötietoja myös tahattomasti kameravalvonnan yhteydessä. Erityisiä henkilötietoja ei käytetä asiakasprofilointiin.

Korkean riskin tietoja sekä asiakkaan taloudellista asemaa ja elämäntilannetta koskevia tietoja (ns. arkaluontoisia tietoja) käsittelemme korostetun luottamuksellisesti.

Kansainvälisten pakotteiden kohdistumisen ja liiketoimintakiellon voimme tallentaa meille oikeutetun edun turvaamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen perusteella.

bottom of page